Vereniging DNP

Ereleden

DNP heeft acht ereleden

De heer G.Th.M. Sweijen (✝︎) per 2005

De heer D.P. Tippens (✝︎) per 2005

De heer H.J. Visscher per 2009

De heer R.A. Corten per 2011

De heer H.A. van Gorp per 2015

De heer H. van Noord per 2018

De heer H. van Manen per 2023

De heer H.G.A. Rijntjes per 2023 

 

 

 

ereleden-ger-sweijen

Ger Sweijen is op 17 maart 2005 door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid. Enkele wapenfeiten die tot deze benoeming hebben geleid:

• De heer Sweijen was de oprichter van DNP op 24 maart 1994

• De heer Sweijen was de man van het eerste uur die met enkele collega’s kritiek uitoefende op het NPF i.v.m. betalingen aan Nedlloyd en het inkopen van Nedlloyd-aandelen

Hij begon zijn carrière binnen DNP als lid van het bestuur, maar verruilde dat gezien het belang van medezeggenschap, voor de functie van voorzitter van de Deelnemersraad.

Via de Deelnemersraad kwam de heer Sweijen in het bestuur van het Pensioenfonds als werknemersvertegenwoordiger. In het bestuur heeft hij de belangen van de gepensioneerden sterk verdedigd en heeft hij aangedrongen op verregaande medezeggenschap. Dit heeft er mede toe geleid, dat drie gepensioneerden een plaats hebben binnen het bestuur van het Pensioenfonds.

De heer Sweijen heeft door velen gesteund baanbrekend werk verricht, vooral tijdens de verschillende herijkingen. Hij maakte zich niet altijd geliefd maar wist veel respect af te dwingen voor zijn meningen. DNP is de heer Sweijen veel dank verschuldigd, daarom de toekenning van het erelidmaatschap.

Op 10 maart 2021 is de heer Sweijen op 90 jarige leeftijd overleden.

ereleden_dick_tippens
ereleden_herman_visscher

Dick Tippens en Herman Visscher zijn op 18 maart 2009 door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot ereleden.

De heren Tippens en Visscher hebben respectievelijk 15 en 13 jaar deel uitgemaakt van het Bestuur van DNP. Maar trouwe opkomst is niet het enige criterium voor het erelidmaatschap. Het gaat vooral om de rol die zij hebben vervuld als respectievelijk penningmeester en secretaris. Deze functies zijn de kurken waarop verenigingen als DNP drijven. Deze rollen hebben beiden al die jaren vervuld met toewijding, deskundigheid, zorgvuldigheid en een enorme inzet.

Beide heren hebben zich nadrukkelijk gemanifesteerd in de stormachtige en spannende beginperiode van onze vereniging. De heer Tippens is een man van nagenoeg het eerste uur en de heer Visscher volgde spoedig daarna. Met het erelidmaatschap geeft het Bestuur van DNP uiting aan zijn waardering voor de verdiensten voor de vereniging van de heren Tippens en Visscher.

Dick Tippens is in 2023 overleden.

ereleden-roelof-corten

Roelof Corten is op 16 maart 2011 tot erelid benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

De heer Corten is bijna 35 jaar onafgebroken betrokken geweest bij de pensioenmaterie. Van 1976 tot 1996 maakte hij deel uit van het NPF bestuur, als vertegenwoordiger van de werknemers, op verzoek van de Centrale Ondernemingsraad. Tegelijkertijd was hij namens de Kapiteinsvereniging, betrokken bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij van 1992 tot 2000, aanvankelijk in de Deelnemersraad en later in het Bestuur. In 2000 trad hij op voordracht van DNP toe tot de Deelnemersraad van het NPF, in de rol van voorzitter. De Deelnemersraad werd in 2002 omgevormd tot Adviesraad, waarvan hij tot 2011 voorzitter bleef. Tot zover de summiere en droge opsomming van de feiten in chronologische volgorde.

Wat de heer Corten echter zo bijzonder maakt, naast zijn schier onuitputtelijke kennis en deskundigheid, is zijn wijze van optreden: bescheiden en toch met gezag, vasthoudend en integer, onbaatzuchtig en altijd doordrongen van het belang van de gepensioneerden en slapers. Het is vooral wegens deze kwalitatieve kant van de inzet van de heer Corten, dat DNP hem het erelidmaatschap heeft toegekend.

ereleden-huub-van-gorp

Huub van Gorp is op 25 maart 2015 door de Algemene Ledenvergadering van DNP benoemd tot erelid.

Huub van Gorp heeft zich met daadkracht en diplomatie, soms tegen de verdrukking in, meer dan 15 jaar ingezet voor de belangen van de gepensioneerden en slapers. Hij deed dit niet alleen als bestuurslid en voorzitter van onze vereniging DNP, maar ook, en voor een deel parallel hieraan, als bestuurslid van het Nedlloyd Pensioenfonds. Vooral deze dubbelfunctie vergde vaak een balanceeract die met argusogen werd gevolgd. Huub kweet zich van deze taken zorgvuldig en bekwaam, zonder ooit de belangen van de gepensioneerden uit het oog te verliezen.

Huub van Gorp dankte de vergadering voor deze eervolle benoeming en het vertrouwen Hij memoreerde de vele grote gebeurtenissen, waaronder twee keer een financiele crisis waar het pensioenfonds uit is gekomen met ongeveer hetzelfde vermogen, maar een 40% lagere dekkingsgraad. Tevens wees hij op de zich steeds sneller opvolgende gebeurtenissen van buitenaf en wenst DNP daarbij veel succes!

ereleden-haye-van-noord

Haye van Noord is op 14 maart 2018 door de Algemene Ledenvergadering van DNP benoemd tot erelid.

 

Haye trad in 2006 toe tot het DNP bestuur en werd in 2008 benoemd tot vice voorzitter. In 2009 nam hij het voorzitters stokje over van Huub van Gorp. In 2015 besloot Haye zich niet meer herkiesbaar te stellen voor nog een termijn. Negen jaar, waarvan zes jaar als voorzitter was een mooie termijn geweest.

Tot zover een simpele opsomming van data en feiten. Waar het om gaat is natuurlijk de mens Haye; immer enthousiast, met de gave ook anderen enthousiast te maken. Een eigenschap waar wij als DNP ruim van geprofiteerd hebben. Naast het enthousiasme ook open en duidelijk in de communicatie, een eigenschap die veel goed heeft gedaan in de relatie tussen DNP en het Pensioenfonds.

Haye was ook de bedenker van de kweekvijver; het idee dat DNP een verantwoordelijkheid heeft in het kweken van pensioenbestuurders en toezichthouders; kortom er voor zorgen dat DNP ten allen tijde beschikt over goed voorbereide kandidaten voor zowel het bestuur van het Pensioenfonds als voor het tegenwoordige verantwoordingsorgaan. Een kweekvijver, die wij nog immer in stand proberen te houden, al wordt het lastiger kandidaten voor deze kweekvijver te vinden..

Het enthousiasme van Haye bleek ook bij zijn aftreden. In dat jaar vond er een vernieuwing van het verantwoordingsorgaan plaats, waardoor het nodig was een kandidaat te stellen, die slechts een zittingsperiode van één jaar zou hebben; een redelijk ondankbare taak, Haye nam die vol enthousiasme en met de nodige kennis van zaken op zich. Wij zijn Haye daar nog steeds dankbaar voor.

En dan is er nog iets, waarschijnlijk onbekend, misschien vindt Haye het zelfs niet prettig dat ik dat hier bekend maak,Haye verzorgt al vele jaren de puzzel in het DNP bulletin en Haye doet dat nog steeds, wederom enthousiast als altijd. Dit alles opsommend reden genoeg Haye te benoemen tot erelid,. De vergadering stemde onder applaus in met de benoeming van de heer Haye van Noord tot erelid. De bijbehorende oorkonde werd aan hem overhandigd. In zijn dankwoord toonde Haye zich blij verrast en belooft hij zijn bijdrage aan DNP te blijven leveren!