Vereniging DNP

Vereniging

De Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) werd op 23 maart 1994 opgericht en de statuten werden op 31 maart 1995 vastgelegd ten overstaan van een notaris. Op 10 april 2019 werden gewijzigde statuten vastgelegd.

In deze statuten (link) staat als doelstelling voor DNP : het behartigen van de belangen van haar leden met betrekking tot hun huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds. Het bestuur van DNP wordt door de Algemene Ledenvergadering gekozen uit de leden. Het bestaat uit negen leden, met een zittingstermijn van vier jaar. Na die vier jaar mag een bestuurslid zich herkiesbaar stellen. 

DNP heeft ongeveer 1.000 leden