Vereniging DNP

Privacy statement

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (“de vereniging”), statutair gevestigd te Rotterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40347601, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens waarover zij beschikt, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Verwerking persoonsgegevens

De vereniging verwerkt persoonsgegevens die leden aan de vereniging hebben verstrekt toen zij lid werden van de vereniging, zoals onder andere NAW gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de leden op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van de vereniging. Verder worden de gegevens gebruikt om van tijd tot tijd bulletins, nieuwsbrieven en dergelijke aan de leden te sturen, per post of langs elektronische weg.

Rechtsachtergrond

De vereniging verwerkt de persoonsgegevens op basis van de toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Verwerkers

De vereniging kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de vereniging persoonsgegevens verwerken, zoals voor het per post verzenden van bulletins en dergelijke. De vereniging sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Delen van gegevens en verwerking buiten de EER

De vereniging deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

De vereniging zal de persoonsgegevens te allen tijde verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, en zal voorkomen dat de persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten de EER bevinden.

Bewaren van gegevens

De vereniging bewaart de persoonsgegevens zolang de betrokkene lid is van de vereniging. De financiële gegevens, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaren.